praca
pracapracapracapracapracapracapracapracapracapracapraca_forumpraca ucz.pl - kontakt
praca  
praca
praca
praca Jeżeli chcesz się dowiadywać o nowościach w serwisie praca.ucz.pl, dopisz swój e-mail do biuletynu
(pamiętaj, zawsze możesz się wypisać):
 
  praca
 
 

Ze względu na duża objętosć Kodeksu Pracy został on podzielony na 15 częsci, odpowiadajacych głównym działom KP.
tekst KP za prawo.hoga.pl

USTAWA
z dnia 26 czerwca 1974 r.
Kodeks pracy
(tekst jednolity)
(Dz.U. z 1998 r., Nr 21, poz. 94, zm.: Dz.U. z 1998 r., Nr 106, poz. 668; Dz.U. z 1998 r., Nr 113, poz. 717; Dz.U. z 1999 r., Nr 99, poz. 1152; Dz.U. z 2000 r., Nr 19, poz. 239; Dz.U. z 2000 r., Nr 43, poz. 489; Dz.U. z 2000 r., Nr 107, poz. 1127; Dz.U. z 2000 r., Nr 120, poz. 1268; Dz.U. z 2001 r., Nr 11, poz. 84; Dz.U. z 2001 r., Nr 28, poz. 301; Dz.U. z 2001 r., Nr 52, poz. 538; Dz.U. z 2001 r., Nr 99, poz. 1075; Dz.U. z 2001 r., Nr 111, poz. 1194; Dz.U. z 2001 r., Nr 128, poz. 1405; Dz.U. z 2001 r., Nr 154, poz. 1805; Dz.U. z 2002 r., Nr 74, poz. 676; Dz.U. z 2002 r., Nr 135, poz. 1146; Dz.U. z 2002 r., Nr 196, poz. 1660)Dział pierwszy:
  PRZEPISY OGÓLNE

Dział drugi:
  STOSUNEK PRACY

Dział trzeci:
  WYNAGRODZENIE ZA PRACĘ I INNE ŚWIADCZENIA

Dział czwarty:
  OBOWIĄZKI PRACODAWCY I PRACOWNIKA

Dział piaty:
  ODPOWIEDZIALNOŚĆ MATERIALNA PRACOWNIKÓW
Dział szósty:
  CZAS PRACY

Dział siódmy:
  URLOPY PRACOWNICZE

Dział ósmy:
  UPRAWNIENIA PRACOWNIKÓW ZWIĄZANE Z RODZICIELSTWEM

Dział dziewiąty:
  ZATRUDNIANIE MŁODOCIANYCH

Dział dziesiąty:
  BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY

Dział jedenasty:
  UKŁADY ZBIOROWE PRACY

Dział dwunasty:
  ROZPATRYWANIE SPORÓW O ROSZCZENIA ZE STOSUNKU PRACY

Dział trzynasty:
  ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WYKROCZENIA PRZECIWKO PRAWOM PRACOWNIKA

Dział czternasty:
  PRZEDAWNIENIE ROSZCZEŃ

Dział piętnasty:
   PRZEPISY KOŃCOWE